Pre-Owned Inventory

Lani Kai

Lani Kai

Model: Mikelson 43 Zeus Sportfisher

Year:2018

Location: San Diego, CA

$919,000

Bullish Reward

Bullish Reward

Model: Mikelson 43 Zeus Sportfisher

Year:2010

Location: San Diego, CA

$529,000

My Maria

My Maria

Model: Mikelson 62 Nomad Long-Range Cruising Sportfish

Year:2006

Location: San Diego, CA

1,275,000

Canal Lady

Canal Lady

Model: Mikelson 43 Sportfisher

Year:2004

Location: Panama City, Panama

$425,000

R & R

R & R

Model: Mikelson 61 Long-Range Luxury Pilothouse Sportfish

Year:2003

Location: San Diego, CA

$998,000